Hračky a darčeky
reklama

Didaktické hry

Štafeta
písanie

Cieľ: Rozvoj slovnej zásoby, upevňovanie daného gramatického javu.
Pomôcky: Listy papiera.
Postup: Deti sa rozdelia na skupiny (rady po laviciach). Učiteľ dbá, aby bol v skupine rovnaký počet žiakov. Každá skupina dostane list papiera. Na pokyn začnú písať slová, podľa danej úlohy. Po napísaní slova podá žiak list papiera ďalšiemu a hra pokračuje, kým sa nevystriedajú všetci žiaci v skupine. Slová sa nesmú opakovať. Po skončení hry učiteľ vyhodnotí skupinu, ktorá bola najrýchlejšia a splnila zadanú úlohu správne.
Úlohy:
1. Napíš mená osôb začínajúcich sa písmenom K.
2. Napíš slová, v ktorých sú slabiky de, te, ne, le.
3. Napíš slová, v ktorých je ŕ.

Pokazený písací stroj
písanie

Na písacom stroji sú pokazené klávesničky so všetkými samohláskami. Nedajú sa napísať, preto ich treba v texte doplniť. Žiakom dáme lístky s takto napísaným rovnakým textom a oni ho majú v čo najkratšom čase správne doplniť. Táto hra je vhodným prostriedkom na upevňovanie pravopisných vedomostí a na vizuálnu predstavu slovných tvarov.

D.drž..v.jt. pr.v.dl. c.stn.j pr.m.vk.. N.š n.r.d p.tr.b.j. m.dr.ch ľ.d.. St.t.čn. pr.c. s. vžd. V.pl.c.. Sv.d.m.t. ž..c d.s.h.j. v pr.c .sp.ch.. Zdr.v.. j. n.jv.čš. p.kl.d. N. pr.c.v.sk. .drž..v.jm. vz.rn. p.r..d.k. Č. môž.š .r.b.ť dn.s, n..dkl.d.j n. z.jtr.. Č.st.t. j. pr.j.v k.lt.rn.st. čl.v.k.. Kn.h. s. n.š.m. pr..t.ľ.. . n.jľ.hš.. pr.c. t. b.d. ť.žk., .k j. k.n.š n.r.d.

Všetko sa začína na dané písmeno
písanie

Žiaci majú za úlohu napísať čo najviac viet, v ktorých sa budú všetky slová začínať na jedno písmeno. Podmienkou je, aby sa každá veta skladala z minimálne štyroch slov.
Napríklad: Marek má malinovú malinovku. Mohli ma maľovať mesiac...

OBMENA 1: Žiaci majú napísať čo najviac slov na zadané písmeno (alebo podstatných mien, prídavných mien, slovies a pod.).
Napríklad: Marek, Michal, malinovka, malina, medveď, mráz, mama...

OBMENA 2: Žiaci majú napísať čo najdlhšiu vetu, v ktorej sa budú všetky písmená začínať na jedno písmeno.

Žiaci môžu pracovať individuálne, v skupinách...

V škole
písanie

Cieľ: Automatizácia písania v správnom pomere v súčinnosti s nácvikom čítania.
Pomôcky: Tlačené písmená na kartičkách. Postup: Učiteľ: „Písmenká sa vymenili so žiakmi a posadali si do lavíc. Vedľa každého tlačeného písmenka je voľné miesto, pomôžeme sa im správne posadiť.“ Žiaci dopisujú k tlačenému písmenu jeho písaný tvar.

Cvičia moje rúčky
písanie

Cieľ: Osvojovanie si písmen slovenskej abecedy a precvičovanie jemnej motoriky.
Pomôcky: Pripravená predloha na papieri – viď príloha, farbičky.
Postup:
Učiteľ: Motiváciu použijeme podľa pripravenej predlohy. Žiaci na pripravenej predlohe obťahujú čiary farbičkou alebo kreslia čiary vo vopred predloženom labyrinte.

Čarbanica
písanie

Cieľ: Analýza slov na slabiky. Zlepšiť jemnú motoriku uvoľňovacími cvikmi.
Pomôcky: Papiere, farebné ceruzky.
Postup: Žiaci pracujú vo dvojiciach, jednotlivo, vo viacčlenných skupinách. Každá dvojica má jeden papier, na ktorý nakreslí spleť čiar.
Učiteľ: „V bludisku sa nám stratili rôzne predmety. Pokúsme sa ich nájsť.“
Deti farebnými ceruzkami obťahujú predmety, ktoré sa im podarilo vytvoriť.
Na záver hry si jednotlivé predmety pomenujeme a vyslabikujeme.
Obmena: Túto hru môžeme využiť aj neskôr. Zo slov, ktoré sme našli môžeme tvoriť vety, alebo celý príbeh.

Obrázky a slabiky
písanie

Učiteľ na tabuľu prilepí niekoľko obrázkov a žiaci k nim píšu prvú slabiku. Možnosť práce s interaktívnou tabuľou.

Na výlete
písanie
Pri nácviku písania sa snažíme osvojiť si potrebné základné pracovné návyky.

Pomôcky: Tlačené písmená na kartičkách.

Písmenká šli na výlet. Utvorili dvojice, za ruku sa pochytali tlačené písmená s písanými. Deti napíšu vedľa tlačeného písmena jeho písaný tvar.

Hlásky
písanie
Učiteľ rozloží na stôl alebo magnetickú tabuľu niekoľko hlások. Žiak ich prečíta a pokúsi sa zostaviť z hlások slovo /slová/.
Krtko Rudko
písanie
Krtko Rudko býval v záhradke uja Čiapočku. Jedného dňa Rudka pozvala na návštevu kamarátka Tinka. Ich podzemné domčeky spájala jedna dlhá chodbička. Vždy keď ho zavolala k sebe, bol u nej o pár sekúnd. Lenže jedného dňa sa do záhradky nasťahovali ďalší krtkovia a dážďovky, a keď si robili chodbičky, mnohokrát sa prebúrali aj cez tú jeho. Krtko je teraz veľmi nešťastný, lebo nevie, ako sa dostať k Tinke. Z jeho chodbičky sa stal hotový labyrint. Deti, však mu pomôžete a ukážete mu správnu cestu ku kamarátke? Zoberte si ceruzku a ňou mu nakreslite cestičku. Krtko Rudko vám bude za to veľmi vďačný.

Bc. Eva Honcová

1 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené