Hračky a darčeky
reklama

Didaktické hry

Hra Ekohrozby našej planéty
prirodoveda

Ciele:

 • Zlepšiť environmentálne vedomie žiakov.
 • Osvojiť vedomostí pre dôslednejšiu separáciu odpadov a praktizovanie úsporných opatrení v škole a v domácnostiach.

Postup: Postup hry vychádza s podobných pravidiel ako Človeče nehnevaj sa. Používajú sa však dva druhy kociek, jedna klasická a jedna ktorú je potrebné pred hrou vyrobiť. 

Pomôcka slúži na overenie učiva v rámci environmentálnej výchovy na sekundárnom vzdelávaní - čo sa týka obsahu učiva - ide o ekologické minimum žiaka sekundárneho vzdelávania

Hra sa hrá  najskôr s kockou, ktorá má body 1až  6. Hru hráme s figúrkami od Človeče nehnevaj sa.

Každý hráč najskôr hádže 3 krát kockou či nehodí šestku. To je podmienka, aby mohlo vstúpiť do hracieho eko poľa.

Každému z hráčov sa postupne podarí dostať sa skôr či neskôr do hracieho poľa.

Keď je hráč už v hracom eko poli  hádže druhou kockou, ktorá má   čísla len od 5,9 a 12 (keďže každá kocka má šesť strán- každá z bodových hodnôt 5,9 a 12 je na kocke na dvoch stranách) a podľa čísla, ktoré  hodí si vyberá z databanky otázok. Databanka otázok má  3 stupne náročnosti.  V každom stupni náročnosti je 25 otázok. Ak hráč správne odpovie na zadanú otázku, posunie sa na hracom eko poli o toľko bodov, koľko udáva stupeň náročnosti. T.j. Hodí napr. kockou č. 9 facilitátor hry  napr. učiteľ prečíta z databanky otázku za 9 body, ak hráč zodpovie správne tak sa posúva o 3 miesta, ak nesprávne ostáva stáť na mieste. Vyhráva ten, kto prvý vojde do cieľa so všetkými figúrkami. Ak náhodou pred cieľom hráč hodí napr. č. 12 a zodpovie otázku správne a do cieľa má len napr. 6 políčok, tak prejde len tie a zvyšných 6 bodov si dá do svojho bodového trezoru a použije ich so svojou ďalšou figúrkou v ďalšom kole. Tam si môže vybrať, ak sa dostane žiak, ktorému   zostali body z predchádzajúceho kola ( napr. tých spomínaných 6 bodov) môže ísť buď ďalšom kole s ďalšou figúrkou len o tých 6 bodov bez toho, aby hádzal kockou, alebo môže hádzať  kockou s hodnotami (5,9 a 12) a správnou odpoveďou si tých 6 bodov navýšiť. Ak by odpovedal nesprávne tak  sa posúva len o tých 6 ušetrených bodov.

V rámci pravidiel hry je dovolené, že hráč pokiaľ nemá všetky figúrky vonku z východzieho poľa, tak hocikedy počas hry keď má poradie môže požiadať, že chce radšej namiesto  trojhodnotovej kocky (5,9 a 12)  hádzať základnou 6 bodovou kockou a to maximálne tri hody za sebou kým nehodí šestku na štart ďalšej svojej figúrky. Ak sa stane, že šestku hodí napr.  už pri druhom hode, postaví si figúrku do štartu a odovzdáva poradie hry ďalšiemu hráčovi.

Databanka otázok

Stupeň náročnosti 1

 1. Prečo má naša planéta Zem názov Modrá planéta?
 2. Prečo sú nebezpečné čierne skládky?
 3. Čo je to recyklácia odpadov?
 4. Kedy oslavujeme Deň Zeme a kedy Svetový deň životného prostredia?
 5. Prečo je dôležité separovať odpad?
 6. Akú farbu  má kontajner na papier?
 7. Akú farbu  má kontajner na plasty?
 8. Akú farbu  má kontajner na kovy?
 9. Akú farbu  má kontajner na farebné sklo?
 10. Akú farbu  má kontajner na  číre sklo?
 11. Do ktorého kontajneru hádžeme tetrapakové obaly?
 12. Patria do kontajneru na papier  kartónové obaly
 13. Patrí do kontajneru na papier  navlhnutý a mokrý papier ?
 14. Patria  do kontajneru na plasty plastové obaly z čistiacich prostriedkov ?
 15. Patria  do kontajneru na  plasty plastové tašky, vrecká ?
 16. Patria  do kontajneru na plasty plasty znečistené od rôznych chemikálií a liekov ?
 17. Patria  do kontajneru na  plasty plasty znečistené od oleja ?
 18. Patria  do kontajneru na  sklo porcelán a črepy ostatnej keramiky ?
 19. Patrí  do kontajneru na  sklo lepené sklo ?
 20. Patria  do kontajneru na  sklo ploché sklo s drôtenou vložkou ?
 21. Patria  do kontajneru na  sklo zrkadlá?
 22. Čo je čierna skládka ?
 23. Čo je to smog?

Stupeň náročnosti 2

 1. Ako vzniklo slovo smog?
 2. Používajú sa ryby ako indikátory znečistenia vody?
 3. Čo sú to kyslé dažde?
 4. Vymenuj tri druhy následkov kyslých dažďov?
 5. Čo je to teplotná inverzia a prečo je nebezpečná?
 6. Čo je to skleníkový efekt a ktoré zlúčeniny ho spôsobujú?
 7. Prečo máme používať ekotašku a nie jednorazové igelitové tašky?
 8. Čo znamená skratka TKO?
 9. Ako rozumieš spojeniu výrobok je  ekologicky prijateľný?
 10. Čo sú to zberné dvory ?
 11. Čo rozumieme pod pojmom veľkorozmerný (objemný) odpad?
 12. Čo sú to exhaláty?
 13. Čo je to odlučovač?
 14. Vymenuj obnoviteľné zdroje energie.
 15. Vymenuj výhody  a nevýhody energie zo Slnka.
 16. Vymenuj výhody a nevýhody energie z tečúcej vody
 17. Vymenuj výhody a nevýhody veternej energie ?
 18. Čo je to rekultivácia skládky?
 19. Prečo nemáme liať olej do kuchynskej výlevky?
 20. Môže sa infekčný odpad napr. z nemocníc hádzať do TKO?
 21. Kam by si odovzdal opotrebovaný rastlinný olej z domácnosti?
 22. Pre ktorý druh odpadu je vhodné kompostovanie?
 23. Na čo slúži čistiareň odpadových vôd?
 24. Aké dva základné stupne má bežná komunálna ČOV?
 25. Prečo napriek separovaniu odpadov majú firmy na likvidáciu odpadov vybudované  dotrieďovacie linky na odpad?

Stupeň náročnosti č. 3

 1. Ako sa likviduje infekčný odpad napr. z nemocníc?
 2. Prečo máme pri praní vody používať zmäkčovače vody?
 3. Kam by si odovzdal opotrebované pneumatiky?
 4. Kam by si odovzdal vyradenú autobatériu?
 5. Ktorú kyselinu obsahujú autobatérie a z akého ťažkého kovu sú zhotovené články batérie?
 6. Čo je to biopalivo a prečo ho človek začal používať?
 7. O koľko sa asi zmenší objem tuhého komunálneho odpadu, keď ho spálime v spaľovni? 
 8. O ktorom plyne hovoríme, že je najväčším skleníkovým plynom, ktorý spôsobuje asi dve tretiny celkového skleníkového efektu?
 9. Čo je to vodný kvet?
 10. Prečo sa nesmie stavať ploche zrekultivovanej skládky
 11. Čo je to kafiléria?
 12. Čo je to karcinogénna látka?
 13. Čo je to letný smog?
 14. Aký iný názov môžeme použiť pre letný smog?
 15. Čo je hlavnou zložkou  letného smogu?
 16. Je pravda, že na letnom smogu sa podieľajú najmä emisie z dopravy?
 17. Aké druhy legálnej likvidácie odpadov poznáš?
 18. Čo je to zimný smog?
 19. Aký iný názov môžeme použiť pre zimný smog?
 20. Je pravda, že na zimnom smogu sa podieľajú najmä emisie zo spaľovania uhlia pri vykurovaní?
 21. Čo sú to emisie?
 22. Čo sú to imisie?
 23. Čo je príčinou globálneho otepľovania?
 24. Čo je ozónová diera?
 25. Kde na Zemi je najväčšia ozónová diera?
Voda nezlob se
prirodoveda
 1. Hoď kockou.
 2. Posúvaš sa o toľko políčok, koľko je na kocke.
 3. Keď stúpiš na políčko, kde je otázka, musíš  na ňu odpovedať a ak odpovedať nevieš, vraciaš sa o 2 políčka naspäť.
 4. Hádže ďalší hráč.
 5. Všetko sa opakuje, až kým niekto nedôjde do cieľ (do mlyna).

Poznámka: Otázky v hre sa týkajú vody a životného prostredia

Vodné prelievacie hodiny - spoločenská hra
prirodoveda

Hráči si ťahajú zo škatule vždy po jednej otázke, časový limit na zodpovedanie otázky je doba, kým sa voda v spojených fľašiach preleje tenkým hrdlom z jednej fľaše do druhej. Za jednu správnu odpoveď získava súťažiaci 5 bodov. Hra má 7 kôl. Súťažiť môžu 3-5 hráči. Vyhráva ten, kto má najviac bodov na konci  siedmeho kola. Otázky v osudí sú o energii – jej formách a úspore, prípadne o vode alebo o odpadoch a recyklovaní.

Ekohra Kompostáreň
prirodoveda

Táto hra môže trvať aj tri hodiny. Hádže sa kockou a musíte hodiť šestku, aby ste mohli začať hru na políčku Štart. Na kope sa nachádzajú kartičky, kde je vždy po jednej otázke na jednej kartičke. Otázky ale majú rôznu bodovú hodnotu od 1 do 3. Hráči si postupne ťahajú kartičky z kopy a vždy sa každý hráč posúva len o toľko políčok, koľko bodov má jeho správne zodpovedaná otázka. Ak hráč nevie odpoveď na otázku, tak ostáva stáť na tom istom políčku ako v predchádzajúcom kole. Vyhráva ten hráč, ktorý sa prvý dopracuje do cieľa. Otázky majú výhradne ekologickú tému. 

Zvieratka 2
prirodoveda
Žiaci si vylosujú lístočky s menami zvierat. Ostatným svoj lístok nesmú ukazovať a ich úlohou je napodobniť zvuky zvieraťa, alebo pohyby. Ostatní hádajú, o aké zviera sa jedná.
Čo by sa stalo, keby...
prirodoveda
Žiakom predložíme vymyslenú situáciu, na ktorú budú reagovať svojimi nápadmi. Rozprávajú o výhodách a nevýhodách, ktoré by situácia mohla priniesť. Hru začíname otázkou: "Čo by sa stalo, keby..." Napríklad: "Čo by sa stalo, keby ryby nemali šupiny?"
Záhradník
prirodoveda
Jeden žiak je záhradníkom. Ostatní si zvolia mená kvetov. Učiteľ hru začne: „Išiel záhradník do záhrady a odtrhol tam tulipán.“ Ten, čo si zvolil tulipán vstane a povie: „Nebol to tulipán, ale margaréta.“ Margaréta pokračuje a označí ďalšiu kvetinu. Keď sa žiak pomýli alebo dlho premýšľa, alebo povie takú kvetinu, ktorá v záhrade nerastie, vypadne z hry.
Zverinec
prirodoveda
Na papieriky napíšeme 3 až 4 mená zvierat (napríklad: kravy, kone...). Každý žiak si vytiahne jeden papierik. Ich úlohou je s previazanými očami vytvoriť stáda/kŕdle jedného druhu a to len pomocou zvieracích zvukov. Každé stádo/kŕdeľ sa chytí za ruky.
Čo viem o zvieratkách
prirodoveda
Učiteľ povie názov nejakého zvieraťa. Ak je to voľne žijúce zviera, žiaci ostanú sedieť, ak je to hospodárske zviera, žiaci vstanú a vzpažia. Kto sa pomýli, musí dať zálohu (knihu, ceruzku, farbičku a pod.). Veci sa žiakom vrátia potom, čo porozprávajú, čo vedia o niektorom z prebraných zvierat.
1 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
reklama
© 2010-2020 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené