Hračky a darčeky
reklama

Didaktické hry

Živá pojmová mapa
slovenský jazyk

     Spestrením hodín slovenského jazyka a literatúry sú úlohy, ktoré vyplývajú z niektorých zadaní. Žiaci si pripravia podľa rady učiteľa aj také pomôcky, ktorými si spestria hodiny a pritom si poznatky natrvalo zapamätajú. Všedné hodiny sa tak stávajú zaujímavejšie. Pri preberaní slovných druhov a ich delenia si hodinu žiaci môžu spestriť živou pojmovou mapou. Každý žiak si vyberie jeden slovný druh a potom sa už slovné druhy rozdeľujú, delia, a to napríklad podľa ohybnosti, podľa vecného významu, určujú sa gr. kategórie, a to podľa toho, na čom sa učiteľ so žiakmi dohodne a čo s nimi opakuje, aby si doma pripravil kartičky. Je to výborný nástroj osvojovania si pojmov a rozvíjania kreativity.

Kolotoč - vybrané slová po M
slovenský jazyk

Precvičuje spoluprácu a znalosti o vybraných slovách po M

Kolotoč - vybrané slová po B
slovenský jazyk

Na rozvoj spolupráce

Bingo - vybrané slová po M
slovenský jazyk

Kognitívny cieľ: Žiak pozná pravopis slov s i/y po obojakej spoluhláske M.

Upravená hra Bingo na precvičovanie vybraných slov po M. V tabuľke je vždy slovo napísané s mäkkým i aj s tvrdým y. Dieťa má vyfarbiť to správne. Učiteľ rozdá každému žiakovi tabuľku a hovorí slová v ľubovoľnom poradí. Ten, komu vyšiel nasledovný tvar zafarbených políčok v tabuľke, má všetko správne, má bingo. No sú tam aj slová naviac, učiteľ musí čítať len tie, ktoré sú vyfarbené v tabuľke.

Táto hra sa dá obmeniť na ktorékoľvek vybrané slová a dá sa prispôsobiť výsledný tvar vymaľovaných políčok, tým, že sa slová premiestnia.

miska

Myška

priemysel

míto

mynulosť

mys

  miška

myška

zmiznúť

Myjava

milión

mis

mydlo

midlo

Miška

myslieť

mynúť

myska

myxér

hmíriť sa

minca

mýto

priemysel

mynca

zmyja

mixér

zmija

hmyz

minúť

Mijava

hmýriť sa

smik

smyk

hmiz

zmyznúť

minulosť

Slová
slovenský jazyk

Veková kategória: 2-4 ročník ZŠ

Cieľ: rozvíjať slovnú zásobu

Pomôcky:  papier, pero

Popis:

            Učiteľka rozdelí žiakov do štvorčlenných družstiev. Učí jedno písmeno napr. S. Každé družstvo má za úlohu napísať čo najviac slov na určené písmeno za časový limit (1-3 minúty záleží od ročníka). Vyhráva to družstvo, ktoré napíše najviac slov.

Obmena:

  1. Slová, ktoré sa opakujú vo viacerých družstvách sa nerátajú.
  2. učiteľka určí aj tematický okruh: Zvieratá na písmeno S, veci na písmeno L
Slovo
slovenský jazyk

Pani učiteľka povie slovo, v ktorem sa nachádza písmeno i/í alebo y/ý. Úlohou deti je zdvihnúť správnu kartičku. Potom vyvola jendo dieťa, aby povedalo sprvávne riešenie a vysvetlilo ho. Slová môžu zadávat aj deti.

Slovný súboj
slovenský jazyk
  1. Najskôr hoď kockou. Ten kto bude mať väčšie číslo vyberie ako prvý svojmu kamarátovi okienko (napr. B3), v ktorej má modrou farbičkou doplniť y/ý alebo i/í.
  2. Každé správne doplnené písmeno máš  jeden bod.
  3. Ak tvoj kamarát vyplní nesprávne písmeno, môžeš mu ukradnúť body za správnu odpoveď.
  4. Keď tvoj kamarát bude mať vyplnené všetky chýbajúce písmená v okienku vyberie ti okienko, ktoré máš vyplniť ty červenou farbičkou.
  5. Týmto spôsobom pokračuje hra až kým nebudú vyplnené všetky písmena
  6. Potom si spočítajte body a zistíš kto súboj vyhral.
Spisovatelia
slovenský jazyk

Veková skupina: Od 11 rokov
Počet hráčov: 4
Čas: 45 – 60 minút

Cieľ
Kognitívny: žiak v hre použije nadobudnuté vedomosti, vyberá z viacerých možností, ktoré dokáže analyzovať a rozlišovať, zostavuje slovné spojenia, usporadúva a kombinuje písmená, tvorí vety, dokazuje a obhajuje ich gramatickú správnosť, aplikuje vedomosti pri argumentácii o vetách protihráčov
Komunikačný: žiak si rozvíja komunikačné zručnosti hovorenia a čítania s porozumením

Pomôcky a materiál:
hlavný herný plán (HRAJ), 4 individuálne herné plány (s predtlačeným textom), hracia kocka, figúrky, vrecúška samohláskami (žlté), spoluhláskami (zelené) a dvojhláskami (červené), žolíky

Postup
Každý hráč si vytiahne po päť písmen zo zeleného vrecúška (spoluhlásky) a zo žltého vrecúška (samohlásky). Hru začína hráč, ktorý hodí najväčšie číslo na hracej kocke. Hra pokračuje v smere hodinových ručičiek. Keď sa hodí šestka, neplatí pravidlo opakovaného hodu. Každý hráč sa snaží vytvárať zmysluplné slová zo získaných písmen, ktoré sa hodia do textu na individuálnom hernom pláne. Písmená možno získať tak, že sa hráč vo svojom ťahu postaví na farebné políčko. Na žltom políčku si vyberá z vrecúška samohlásku, na zelenom spoluhlásku a na červenom dvojhlásku. Ak sa hráč postaví na biele políčko, nezískava nič. Na hlavnom hracom pláne je osem políčok so žolíkmi. Keď sa hrá na ne postaví, dostane kartičku žolíka, ktorú je možné použiť namiesto akéhokoľvek písmena. Hráč si ho môže vo svojich slovách ľubovoľne zamieňať v rôznych slovách podľa toho, ako mu prichádzajú ďalšie písmená. Každý hráč ich môže mať na svojom individuálnom hernom pláne maximálne osem. Do jedného slova možno umiestniť iba jedného žolíka.
Ako hráč dostáva písmená, usporadúva si ich na hernej ploche pred sebou a snaží sa vytvárať slová, ktoré by boli vhodné do vety na individuálnom hernom pláne. Tieto slová môžu do viet dokladať, ale ich aj v priebehu hry meniť. Na individuálnom hernom pláne sú nedokončené vety, ktoré obsahujú prázdne políčka a interpunkčné znamienka. V týchto políčkach hráči vytvárajú svoje slová, avšak počet písmen v slove nemusí byť v takom rozsahu ako počet políčok. Vytvorené vety musia byť gramaticky správne. Napríklad vo vete Boli to ..., ktorí žili spolu... je možné doplniť iba životné podstatné mená mužského rodu. Vety nemusia odrážať realitu, nonsens môže pripadať žiakom zábavný.
Hlavný herný plán pozostáva z písmen HRAJ, ktoré sú navzájom prepojené. Šípky naznačujú smer hry. V písmene H a A sa nachádzajú skratky, ktorými hráč môže pokračovať v hre. Na túto skratku hráč nastupuje vtedy, ak jeho predchádzajúci ťah skončil na písmene S. Hlavný herný plán je nekonečný, t. j. keď hráč príde na posledné políčko v hre, automaticky pokračuje znovu od začiatku herného plánu, a to aj uprostred hodu. Napríklad keď hráč stojí na červenom políčku, ktoré je štvrté od konca hernej dráhy, a hodí si šestku, postaví sa na biele políčko, ktoré je tretie od začiatku hernej dráhy.
Hra sa končí, keď niektorý z hráčov dokončí všetky vety na svojom individuálnom hernom pláne. Pokiaľ sa ostatní hráči uzhodnú na tom, že text je gramaticky správny, tento hráč sa stáva víťazom.

Individuálny hrací plán, samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky a žolíky nájdeš tu: Individuálny hrací plán, samohlásky, spoluhlásky...

Abeceda
slovenský jazyk

Veková skupina: Od 11 rokov
Počet hráčov: 2 – 5
Čas: 35 – 45 minút
Cieľ:
Kognitívny: žiak v hre použije nadobudnuté vedomosti, triedi ich a tvorivo aplikuje, určuje význam slov a tvorí vety
Komunikačný: zvyšovať jazykovú kultúru, verbálny prejav
Pomôcky a materiál: herný plán, kocka, figúrky, 32 kartičiek s otázkami, žetóny (symboly) a hracie peniaze

Postup:
Každý žiak hodí kockou. Kto hodí najväčšie číslo, stáva sa predajcom, ostatní žiaci sú hráčmi. Predajca sa nezúčastňuje hry ako hráč, ale len ako predajca, ktorého úlohou je v priebehu hry vyberať od hráčov peniaze za ,,pokuty“, čítať otázky a úlohy, rozdávať žetóny za splnenú úlohu, rozmieňať peniaze a vymieňať ich za žetóny, merať čas a pod.
Hru začína zvolený hráč a ďalší hráči pokračujú v smere hodinových ručičiek. Každý hráč hádže iba raz, to znamená, že ak hodí šesť, už viac v danom ťahu nehádže. Hráč môže vo svojom ťahu urobiť ľubovoľný počet krokov. Na hernom pláne sa môže pohnúť iba raz, no môže si rozmeniť peniaze, vymeniť peniaze za žetóny alebo predať kartu. Hráč sa najskôr pohne v hernom pláne, až potom robí iný krok v ťahu. Ak nasledujúci hráč už hodil kockou, hráč pred ním už nemôže vykonať žiadny vynechaný krok ťahu. Ak sa jeden hráč dostane na rovnaké políčko ako jeho spoluhráč, postaví sa k nemu na to isté políčko, nepredbieha ho.
Počas svojho ťahu hráč môže získavať žetóny kúpou od predajcu, jeden žetón za dva hracie peniaze (HP). Peniaze môže získať predajom zelenej karty predajcovi za tri HP, hráčovi za cenu, ktorú je ochotný zaplatiť. Hra sa končí, keď príde prvý hráč do cieľa a za to získa päť žetónov. Všetci hráči si môžu za získané HP dokúpiť žetóny a prípadne predať zelené kartičky, za ktoré získajú päť HP za kus. Po sčítaní žetónov vyhráva hráč s ich najvyšším počtom.

Vysvetlenie políčok:
Políčko ŠTART: Každý hráč si vyberie farbu panáčika a postaví sa na svoju farbu. Nasledujúce políčko je už súčasťou herného plánu – pre všetkých.
Políčko CIEĽ: Cieľ je súčasťou hry, to znamená, ak hráč stojí na písmenku D, musí hodiť dva, aby sa dostal do cieľa.
Fialové políčko s písmenom: Ak sa dieťa postaví na toto políčko, musí do minúty vytvoriť vetu tak, aby každé slovo začínalo na to isté písmeno vrátane predložiek či spojok. Veta musí mať zmysel. Tvorí ju taký počet slov, akým číslom sa hráč na toto políčko dostal. Keď napríklad na kocke mu padne hodnota šesť, veta musí mať presne toľko slov, ktoré sa budú začínať na toto písmeno. Za správnu odpoveď získa hráč dva žetóny.
Zelené políčko: Na tomto políčku hráč získa kartu, ktorá mu umožňuje presunúť jeho úlohu na fialovom políčku na iného hráča. Ak vybraný hráč na fialovom políčku odpovie správne, obaja získajú po dva HP a jeden žetón. Ak však odpovie nesprávne, nezískava ani jeden nič. Hráč kartu môže použiť v ľubovoľnom kole alebo ju môže predať inému hráčovi za ľubovoľnú cenu. Ak si zelenú kartičku ponechá do konca hry, môže si ju vymeniť za päť HP.
Žlté políčko: Ak sa hráč dostane na toto políčko, dostane jeden žetón.
Oranžové políčko: Ukazuje dieťaťu smer hry. Niektoré políčko ho vráti späť a hráčovi tak umožní nazbierať väčší počet žetónov.
Modré políčko: Ak sa hráč postaví na toto políčko, predajca vytiahne zvrchu balíčka kartu s otázkou alebo úlohou a nahlas ju prečíta. Hráč musí na túto otázku odpovedať, resp. úlohu splniť za 30 sekúnd. Za splnenú úlohu hráč získa päť HP a jeden žetón.
Červené políčko: Ak sa hráč dostane na toto políčko, je povinný predajcovi zaplatiť pokutu päť HP.
Sivé políčko s písmenom: Ak sa hráč postaví na dané políčko, musí do minúty povedať desať slov (rôzneho slovného druhu) na dané písmeno. Ak hráč úlohu v limite splní, získava tri HP. Ak úlohu nesplní, nezíska nič.

Kartičky nájdeš tu: Kartičky: Abeceda

Kľúče k úlohám nájdeš tu: Kľúče k úlohám: Abeceda

Hra so slabikami a skupinami hlások
slovenský jazyk

So slabikami sa môžeme hrať tak, že pozorujeme, ako ich zdvojením vznikajú celé slová alebo ich časti.

Napr.: 
Celé slová: mama, baba, barbar, Dodo….
Časti slov: šošovka, popol, spapať, kakao…..

Rozdeľte sa do menších skupín alebo jednotlivo hľadajte podobné slová, kde budete pozorovať tento jav.

Kľúče k úlohám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené